ReCuro logo

E-post

info@recuro.ee

Telefon

(+372) 56 011 990

Asukoht

Punane 18, Tallinn

Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisu kohta. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks on muuhulgas inimese terviseandmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku otsest või kaudset tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. OÜ ReCuro töötleb isikuandmeid – sealhulgas terviseandmeid – eriarstiabi, koduõendusteenuse ning meditsiinilise saatja teenuse osutamiseks.

Töötleme isikuandmeid, kui:

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

ANDMETE EDASTAMINE

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid teistesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu).

KIRJAVAHETUS

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse ettevõtte dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, sest kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada ettevõttele teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid omandada (nt politsei, kohus, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jt).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul kolm aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMINE

Kui meie ettevõttes on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt peatada ja edasised rikkumised ära hoida.

Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest Teid koheselt. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikud ettevaatusabinõud tekkinud olukorra leevendamiseks.

ENDA KOHTA KÄIVATE ANDMETEGA TUTVUMINE

Teil on õigus:

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotlus saata postiga aadressile Laki tn14a/2-305Tallinn 10621 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: info@recuro.ee.

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektroonselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

Juhul kui Teil on kahtlusi meie ettevõtte tervishoiutöötaja tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise tervishoiutöötaja poole teisese arvamuse saamiseks.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie ettevõtte andmekaitse spetsialisti poole e-posti aadressil: andmekaitse@recuro.ee.

ÕIGUSTE KAITSE JA KONTAKTANDMED

Juhul, kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas ettevõtte andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39Tallinn 10134, e-posti aadress: info@aki.ee).

OÜ ReCuro töötajad teevad kõik endast oleneva, et tagada Teie turvalisus ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte. 

Õde (vaimse tervise alala)

Jana Aller

Tule konsultatsioonile ja saa vajalikku infot turvaliselt ja anonüümselt.